Vedtægter for hatteforeningen "Margrethe"

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 1990.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 1991.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1994.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2009.   
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2011.                       
                                             § 1
Foreningens navn: Hatteforeningen "Margrethe"

Foreningen er stiftet af: Ellen Neve, den 9. marts 1990 i Kirke Værløse

                                             § 2
Foreningens formål:
-   at bevare hatten som brugsgenstand
-   at være noget for hinanden, inspirere og komme hinanden ved
-   at gennemføre aktiviteter af forskellig art, som vi i fællesskab er enige om

Foreningen er religiøst og politisk ubunden.
                                           
                                            § 3
Som medlem kan kun optages personer, som er fyldt 20 år. Kun seriøse medlemmer optages.

                                            § 4
Medlemmerne skal ved alle foreningens arrangementer bære hat. 
                                            § 5
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i februar eller marts måned med en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Aflæggelse af beretning
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
5.  Indkomne forslag
6.  Fastlæggelse af kontingent i henhold til § 9
7.  Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 8
9.  Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen kræver personligt fremmøde og gyldigt medlemsbevis. Valg og afgørelser træffes ved simpel flertal. Er man forhindret i at deltage, kan et andet fremmødt fuldgyldigt medlem stemme på éns vegne, såfremt en underskrevet fuldmagt kan fremvises til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen således:
Formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes efter aftale og behov.

Der føres referat af generalforsamlingen.

Medlemsarrangement afholdes mindst 4 gange årligt.

                                           § 6
Regnskabsåret følger kalenderåret.

                                           § 7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom og med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at kravet er modtaget.

                                           § 8
Bestyrelsen består af:
4 bestyrelsesmedlemmer              valgt for 2 år i lige år
3 bestyrelsesmedlemmer              valgt for 2 år i ulige år

2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som alle vælges uden for bestyrelsens kreds, vælges for 1 år.

Formand og kasserer er på valg i hver sin periode.

                                          § 9
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende kalenderår. Hvis det i slutningen at året skønnes nødvendigt med ekstraordinær stigning af kontingentet, indkaldes til ekstraordinær geneforsamling.

Hvis Hatteforeningen "Margrethe" opløses, tilfalder eventuel kassebeholdning medlemmerne.

Foreningen kan kun opløses, når mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinærgeneralforsamling stemmer herfor.

Alle afstemninger foregår skriftligt, hvis blot 1 medlem kræver det.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 12:09

Jeg vil bede om indkaldelsen til generalforsamlingen, bliver sendt på min mail adresse, og okke på min mobil, da jeg ikke kan skrive den ud derfra.
Med venlig h

...
29.08 | 12:05

Jeg vil bede om at få indkaldelsen til generalforsamlingen, tilsendt min mail adresse og ikke min mobil tlf. da jeg ikke kan udskrive fra denne.

...
07.08 | 17:49

Kære HATTEFORENING
TUSIND TAK FOR MIN FØDSELSDAGSHILSEN.
JEG BLEV RIGTIG GLAD FOR DE FINE ORD I JERES HILSEN.
MANGE HILSNER
BENTE KROGH

...
26.06 | 11:49

Kære hatteforening,
Jeg har en del hatteforme og andre dele, fra min kone var på hatte kursus, jeg vil derfor høre om det har nogen interesse.

...
Du kan lide denne side